Ride a bike News
ไบค์เลน “เมืองตาก” น่าปั่น ทุ่ม 15 ล้านปั้น Loop รอบเมือง

               ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงของการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ด้วยแรงสนับสนุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างทางเฉพาะจักรยาน (Bike Lane) เพื่อเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้คนหันมาใช้จักรยาน ทั้งการปั่นเพื่อออกกำลังกายและรองรับการปั่นเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

                หลายๆจังหวัดทั่วไทยจึงกำลังมุ่งสร้างไบค์เลน เช่นเมืองชายแดนเล็กๆอย่างจังหวัด “ตาก” ที่สร้างทางเฉพาะจักรยานเป็นวงรอบ (Loop) รอบเมือง ระยะทางราว 16.5 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 15.36 ล้านบาท

                แหล่งข่าวจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก เปิดเผย “Ride a Bike News” ว่า งบประมาณ 15.36 ล้านบาทดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้มอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตากเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ราวเดือนพฤศจิกายน  2558 และเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

                สำหรับเส้นทางเฉพาะจักรยานของจังหวัดตาก นับเป็นทางเฉพาะจักรยานที่ได้มาตรฐาน ผิวขอบทางกว้าง 1.50 เมตร ทางจักรยานทาสีฟ้า มีสัญลักษณ์จักรยานบ่งบอกชัดเจนและมีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทางระยะ 16.5 กิโลเมตร โดยวางระยะทางเป็นวงรอบเริ่มตั้งแต่ในเขตตัวเมืองชั้นใน วนรอบไปออกถนนนอกเมือง (4 เลน) จนสุดถนนพหลโยธิน (ตก 4049)

                ไบค์เลนสีฟ้าแลเห็นได้อย่างเด่นชัด สตาร์ทจากฝั่งตะวันออกที่สะพานตากสิน (หน้าจวนผู้ว่าฯใหม่) เป็นเส้นทางปั่นที่สะดวกสบายมากเพราะอยู่บนผิวจราจร 4 เลนกว้าง 16-18 เมตร โดยทางเฉพาะจักรยานมีความกว้าง 1.50 เมตร ซึ่งมีไบค์เลนทั้งสองฝั่งถนน ระยะทางไป-กลับ 2 กิโลเมตร

               วงรอบทางเฉพาะจักรยานของจังหวัดตาก จะเชื่อมเป็นวงรอบจากทิศตะวันออกข้ามแม่น้ำปิงมาฝั่งตะวันตก เข้าสู่ถนนของกรมทางหลวงเลียบแม่น้ำปิง (1107) เชื่อมทิศใต้เข้าสู่ถนนของทางหลวงชนบท (ตก.4049) เป็นถนน 4 เลน จนสุดถนนพหลโยธิน ซึ่งมีไบค์เลนทั้งสองฝั่งถนน รวมระยะทางตลอดทั้ง Loop 16.5 กิโลเมตร

                ไบค์เลนเมืองตาก ปั่นง่าย ปั่นสะดวก ปั่นได้อย่างปลอดภัย เป็นการดีไซน์ทางเฉพาะจักรยานที่คำนึงถึงการใช้งานได้จริง มีมาตรฐานและปลอดภัย อันมีเป้าหมายเพื่อรองรับการใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มุ่งส่งเสริมการก้าวไปสู่เมืองจักรยาน

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation