Ride a bike News
เปิดเวทีประชุมใหญ่ผังเมืองไทยปี 59 ชูวางผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ฟื้นฟูเมือง

              สมาคมการผังเมืองไทยผนึกสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย เตรียมเปิดเวทีประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 3 ปี 59 ชูไฮไลท์การวางผังโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ระดมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-นักวิชาการด้านผังเมืองร่วมออกแบบ ชี้ต้องบูรณาการทุกองค์ความรู้ หวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตอบสนองการลงทุนภาคเอกชนและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

                ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส นายกสมาคมการผังเมืองไทย เปิดเผยว่า สมาคมการผังเมืองไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการผังเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เรื่อง การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (2016 National Planning Conference, Special Economic Zones: Planning and Design) และงานนิทรรศการ “ผังเมือง 2559” ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

               สำหรับการประชุมในปีนี้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญเรื่อง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยมุ่งหวังพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดการลงทุน สร้างพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

              ทว่า ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์เศรษฐกิจระดับเมืองให้ประสบผลสำเร็จนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ ในการศึกษา การวางแผน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้ด้านการผังเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง วิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์เดิมให้มีความโดดเด่นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ มีศักยภาพตอบสนองการลงทุนของภาคเอกชน สามารถขยายฐานด้านภาษีให้กับรัฐ เป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้กับประชาชน

               ดร.มณฑล กล่าวว่า เวทีการประชุมครั้งนี้ จะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามหลักวิชาการผังเมืองที่มีมาตรฐานสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความแข็งแกร่งการพัฒนา ทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศูนย์เศรษฐกิจระดับเมือง สร้างเมืองให้เป็นแหล่งจ้างงานที่มีความมั่นคง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

                โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมนำเสนอแนวคิดและวางแนวทางการออกแบบวางผัง ผ่านการเสวนาวิชาการในหลากหลายประเด็น อาทิ แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การออกแบบผังแม่บท การคัดเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังแม่บทเขตเศรษฐกิจและการวิเคราะห์กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND , แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ, แนวทางการออกแบบข้อกำหนดและมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและอาคาร รวมถึงการเสวนาเรื่องมาตรการทางผังเมือง ทางการเงิน สิทธิประโยชน์ การวิจัยและพัฒนา และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านผังเมืองและการพัฒนาเมืองในหลากหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

               ดร.มณฑล กล่าวอีกว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ก็คือ ได้รวบรวมและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศูนย์เศรษฐกิจระดับเมือง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้รับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้รับแนวทางและมาตรฐานการวางผังและการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศูนย์เศรษฐกิจระดับเมือง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจในอนาคต

                นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศูนย์เศรษฐกิจระดับเมือง ต่อสาธารณะด้วยเอกสารทางวิชาการซึ่งยกร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สมาคมการผังเมืองไทยและองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วม สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างมาตรฐานการวางผังและการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศูนย์เศรษฐกิจระดับเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

                โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการตลอดช่วง 3 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation